Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Vincent van Veen Muziekatelier.

Artikel 1. Toepasselijkheid en afwijkingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten van Vincent van Veen Muziekatelier, hierna te noemen verkoper. Eventueel door de koper gebruikte algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover deze in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst bij diensten
De eventueel overeengekomen termijn waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd zal door de verkoper zo veel mogelijk worden nagestreefd. De verkoper is nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van overschrijding van de eventueel overeengekomen termijn van uitvoering van de overeenkomst. De verkoper zal de overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren.

Artikel 3. Betaling
Betaling vindt plaats contant, dan wel binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag alsmede een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,00. Indien en voor zover de koper met de betaling in gebreke is, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, is al hetgeen de verkoper van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. De verkoper heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan heeft de verkoper het recht zijn zaken terug te nemen. De koper dient hem daartoe in de gelegenheid te stellen.

Artikel 5. Garantie
A - Garantie op leveringen
De verkoper verstrekt drie maanden garantie op door hem geleverde muziekinstrumenten. Bij gebreken gedurende de garantie periode, voor zo ver niet ontstaan door onoordeelkundig gebruik, heeft de koper het recht het gebrek in het geleverde kosteloos te laten herstellen. De verkoper kan zijn garantieverplichting ook nakomen door het terugnemen van het geleverde en restitutie van de prijs.

B - Garantie op reparatie en onderhoud
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, garandeert de verkoper de goede uitvoering van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde reparaties voor de wederpartij en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag dat de zaak weer ter beschikking van de wederpartij is gesteld. De garantie omvat het binnen een redelijke termijn alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde reparatie.

C - Vervallen garantie
De aanspraak op garantie vervalt, indien: a. de wederpartij niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de verkoper daarvan in kennis stelt; b. de verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken (alsnog) te verhelpen; c. derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper werkzaamheden hebben verricht met betrekking tot de zaken waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan; d. de wederpartij zelf reparaties op het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan gebruikelijke doeleinden is aangewend anders dan door de verkoper voorgeschreven wijze of op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze is opgeslagen, behandeld, gebruikt of onderhouden.

D - Opschorten garantieverplichting
De verkoper is ontheven van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden gedurende de periode dat de wederpartij in verzuim is enige verplichting na te komen welke voor hem voortvloeit uit de bestaande overeenkomst.

E - Beroep op garantie
Claims op garantie behoren binnen 3 weken na ontdekking worden gemeld aan de verkoper.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige zaak van de koper dat de verkoper ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft indien de wederpartij verzuimt de zaak binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen.

Artikel 7. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vincent van veen muziekatelier | 073-6311987 | 06-22428218 | kvk 60420022 | webdesign@esther2016

Volg Vincent van Veen Muziekatelier op Facebook  Volg Vincent van Veen Muziekatelier op Twitter  Vincent van Veen Muziekatelier op LinkedIn